GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 1. Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników odwiedzających klub.
 2. Wraz z wejściem na teren Centrum Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
 3. Klub czynny jest:
  • poniedziałek - 18.00-24.00
  • wtorek 18.00-2.00
  • środa 18.00-2.00
  • czwartek 18.00-03.00
  • piątek 18.00-03.00
  • sobota 18.00-03.00
  • niedziela 18.00-24.00
 4. Z usług klubu mogą korzystać: osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.
 5. Dzieci i młodzież poniżej lat 18 mogą przebywać na terenie klubu oraz korzystać z usług świadczonych na terenie klubu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 6. Na terenie Centrum obowiązuje całkowity zakaz:
  • palenia papierosów poza wyznaczoną strefą oraz zażywania środków odurzających,
  • wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych
  • wnoszenia do klubu żywności oraz innych towarów w opakowaniach szklanych,
  • wprowadzania i przebywania zwierząt,
  • niszczenia, brudzenia i usuwania z dotychczasowych miejsc tablic nakazujących i zakazujących,
  • wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, bądź innych środków odurzających,
  • prowadzenia działalności komercyjnej i akwizycyjnej bez pisemnej zgody klubu.
 7. Osoby przebywające na terenie klubu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje w tym pozostające pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w klubie, a także osoby nie stosujące się do przepisów Regulaminu, do zaleceń służb porządkowych lub Obsługi, mogą zostać usunięte z terenu klubu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 8. O niszczeniu lub uszkodzeniu mienia klubu należy niezwłocznie informować Obsługę.
 9. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń stanowiących własność klubu Użytkownicy zobowiązani są do uiszczenia odszkodowania stanowiącego równowartość spowodowanej szkody.
 10. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do zaleceń regulaminu lub instrukcji. Zarządca gwarantuje, iż monitoring jest prowadzony w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
 11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i przedmioty wartościowe pozostawione w szatni.
 12. Rzeczy znalezione na terenie klubu należy przekazać Obsłudze klubu.
 13. Użytkownik jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność na scenie, antresolach, podestach, schodach prowadzących na antresole, podesty i sceny, używając poręczy i uchwytów. W przypadku zaistnienia wypadku spowodowanego brakiem należytej ostrożności przez osobę klub nie ponosi żadnej prawnej odpowiedzialności.
 14. Podstawą wstępu i pobytu w klubie uczestników zajęć lub imprez jest:
  • dla widzów uczestniczących w imprezie biletowanej - ważny bilet wstępu,
  • dla dziennikarzy prasa, radia i TV – zaproszenie wydane przez organizatora imprezy lub akredytacja upoważniająca do wstępu na imprezę.
  • dla gości honorowych itp. – zaproszenie wydane przez organizatora imprezy,
 15. Bilet wstępu zapewnia posiadaczowi uprawnienia oraz nakłada obowiązki określone w dalszej części niniejszego regulaminu.
 16. Bilet wstępu lub zaproszenie upoważnia posiadacza do:
  • zajęcia miejsca określonego na bilecie
  • swobodnej obserwacji imprezy,
  • korzystania z szatni i WC.
 17. Ochrona ma prawo do kontroli torebek oraz wszelkiego rodzaju plecaków i toreb przy wejściu i w każdej chwili trwania imprezy.
 18. Ochrona i selekcjoner ma prawo nie wyrazić zgody na chwilowe opuszczenie Klubu przez każdą osobę posiadającą bilet.
 19. Uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w sferze poziomu dźwięku mogącego spowodować uszkodzenie słuchu oraz świateł mogących spowodować uszkodzenie wzroku lub powodować epilepsję. W przypadku częściowego lub stałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego poziomem dźwięku i światła uczestnicy nie będą ubiegali się o żadne odszkodowanie, gdyż wchodzą na imprezę na własną odpowiedzialność.
 20. Uczestnicy mogą być narażeni na poślizg na śliskiej posadzce bądź uderzenie o elementy zabezpieczające.
 21. W przypadku częściowego lub stałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego poślizgiem bądź uderzeniem o wyżej wymienione elementy uczestnicy nie będą ubiegali się o żadne odszkodowanie, gdyż wchodzą na imprezę na własna odpowiedzialność.
 22. Obowiązki posiadacza biletu wstępu:
  • zachowanie się zgodnie z regulaminem obiektu, zarządzeniami policji, straży pożarnej, służb porządkowych oraz zaleceniami spikera imprezy,
  • korzystanie wyłącznie z wyraźnie oznakowanych wejść i wyjść z terenu obiektu,
  • poruszanie się po obiekcie wytyczonym ciągiem komunikacyjnym i zajęcia miejsca w odpowiednim sektorze, chyba, że zostanie inaczej poinformowany przez służby porządkowe,
  • kulturalne zachowanie w czasie pobytu na obiekcie.
  • zachowanie biletu do czasu zakończenia imprezy.
 23. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze klubu.
 24. Obowiązuje zakaz wynoszenia z Klubu szkła i innych rzeczy będących własnością Klubu.
 25. Gość Klubu wyraża zgodę na wykonywanie i rozpowszechnianie zdjęć fotograficznych z jego udziałem.
 26. Każdy kto jest w klubie ma świadomość, że jego wizerunek może być umieszczany w reklamowanych imprezach klubu, na stronie klubu, kanale YouTube klubu oraz oficjalnych filmach klubu.
 27. Kierownik klubu oraz upoważnione przez niego osoby są uprawnione do kontroli przestrzegania Regulaminu, a w przypadku stwierdzenia uchybień do zakazania korzystania z klubu.
 28. Bramkarz/selekcjoner ma prawo odmówić wstępu do klubu bez podania przyczyny. Zwłaszcza osobom pijanym, pod wpływem narkotyków, niekulturalnym itd.
 29. Zakaz wstępu w strojach i obuwiu sportowym
 30. Wejście Użytkownika na teren klubu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu
KONCERTY, IMPREZY,
PROGRAM ARTYSTYCZNY


572 909 626
KLUB MUZYCZNO-ARTYSTYCZNY
4 RÓŻE DLA LUCIENNE

Stary Rynek 17, 65-001 Zielona Góra
Tel. 68 3255093
klub@4roze.pl
9226512
skype: 4 Róże dla Lucienne
GODZINY OTWARCIA
pon, śr, niedz 18.00-24.00
wt, czw 18.00-02.00
piąt, sob 18.00-03.00